จ้างบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายพัสดุ กคส.สอ.สป.)