ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ การจ้างประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และสื่อสารด้านทุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

4.วันที่กำหนดราคากลาง 7 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 700,000 บาท

5.แหล่งที่มาของราคากลาง บริษัท อะโกลว์ อินเตอร์ เวนเจอร์ จำกัด

6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ