ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที จำนวน 5 เรื่อง ออกอากาศ จำนวน 5 ครั้ง

                 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอำนวยการ สป.

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

– ค่าผลิตตอนละ 107,000 บาท จำนวน 5 ตอน เป็นเงิน 535,000 บาท

– ค่าเวลาออกอากาศ รวมจำนวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 765,000 บาท

รวมเป็นจำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

-หลักเกณฑ์อัตราค่าใช่จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี กองมาตรฐาน งบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

กรรมการจัดจ้าง

1 นายพงศ์ธร พนมสิงห์

2 นางสาววาสนา ดีระมี

3 นางสาวสุกัญญา จันทรสมโภชน์

กรรมการตรวจรับ

1 นางวิมล มาเทียน

2 นางกนกวรรณ แตงวงษ์

3 นายเนศ งานสถิร