ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 555,972 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

         4.1 บริษัท สี่พระยาการพิมพ์

         4.2 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

        5.1 นายพงศ์ธร พนมสิงห์

        5.2 นางสาวอิชยา กัปปา

        5.3 นางสาวอุษา อนุกูล