ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 107,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

  1. นายพงศ์ธร พนมสิงห์         หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ
  2. นางอิชยา กัปปา             นักประชาสัมพันธ์ชำนาญ
  3. นายปกรณ์ เรืองยิ่ง           นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ