ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เพิ่มเติมห้องงานการเงินและสวัสดิการ กคส.สอ.สป. (ราคากลาง)