โครงการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติด(ราคากลาง) , สอบราคาซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดเพื่อการป้องกันฯ (สำเนา) , รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)