ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ อบรมครู อาจารย์ ในสถานศึกษานำร่องเพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 155,321.20-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 5 กรกฎาคม 2560

เป็นเงิน  155,321.20-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 องค์การค้าของ สกสค.

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายบุญชื่น วิบูลย์

5.2 นางสาวชญาภรณ์ เที่ยงไธสง

5.3 นายวุธจักร พันธุ์สมบัติ