ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ประเมินพฤติกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทยในสถานศึกษา

(พิมพ์หนังสือคู่มือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกไทยและแบบบันทึกการ                                                                                                             ประเมินพฤติกรรมการมีภูมิคุ้มกันคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยฯ)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา สป.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 มิถุนายน 2560

เป็นเงิน  200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ร้านพีทีอาร์ แอนด์ ออย โดยนายพีระพล กนกเกษมโรจน์

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นางรจนา สินที

5.2 นางสาวนันทวัน ตั้งมั่น

5.3 นางจิติมนต์  จันทเวช