ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน จึงขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  อ่านรายละเอียด