ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้องอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ (ราคากลาง)