จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ราคากลาง)