จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สอ.สป.(ราคากลาง)