ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  1.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม (ทำแบดจ์ลูกเสือเกียรติยศ และทำธงชนะเลิศการประกวดฯ) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.
  2. 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 240,350- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันห้าบาทถ้วน)
  3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 เมษายน 2560

เป็นเงิน  240,350.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันห้าบาทถ้วน)

    4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ร้านสเกาท์ เซ็นเตอร์

    5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

           5.1 นางสุวัฒนา   ธรรมประภาส

           5.2 นางกนกวรรณ นิ่มเจริญ  

           5.3 นางสาวศิรฐา   กรวาทิน