1.   การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2.   การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 3.  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
 4.  การลาศึกษาต่อภายในประเทศ
 5.  การออกเลขที่หนังสือราชการของ ศธ.และ สป.
 6.  การรับ-ส่งเอกสารหลักฐานของทางราชการ
 7.  การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป.
 8.  การจัดกิจกรรมโครงการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 9.  การขอพระราชทานเพลิงศพดินพระราชทาน
 10.  การสนับสนุนและประสานงานพระราชพิธีรัฐพิธีพิธีการต่าง ๆ
 11.  การกลั่นกรองเรื่องเสนอผู้บริหารระดับสูง สป. (ปลัดรองปลัด)
 12.  การกลั่นกรองเรื่องเชิญประชุมผู้บริหารระดับสูงใน สป.
 13.  การจัดการการไปราชการของผู้บริหารระดับสูง สป.
 14.  การเขียนสารคำนิยม
 15.  งานพิจารณาคำขอยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา
 16.  รับเรื่องร้องเรียน
 17.  งานผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน Web Site
 18.  การผลิตรายการโทรทัศน์ (ถ่ายทอดสด)
 19.  การจัดรายการวิทยุ
 20.  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
 21.  การผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์