ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

  1. ชื่อโครงการ บรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ (เครื่องบวช และเครื่องอัฐบริขาร)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.

  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 302,300.- บาท
  2. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 29 มีนาคม 2560

เป็นเงิน  302,300.-  บาท

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 นายสิทธิวัชร รัตนเดชาพิพัฒน์

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง

 5.2 นางรจนา สินที

5.3 นางสาววรีพรรณ วัชรางค์กุล