ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

  1. ชื่อโครงการ การจ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิดและเช่าอุปกรณ์สำหรับการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
  2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
  3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 12 เมษายน 2560

เป็นเงิน 498,941.- บาท (ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 498,941.- บาท

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท ยูนิซอส มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.