ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

  1. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ    กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.

  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 128,041 บาท
  2. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 มีนาคม 2560
  3. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 องค์การค้าของ สกสค.

ตามใบเสนอราคาเลขที่ ศธ. 5206.7.1.2 74-60000287 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560

  1. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

นางสาววรนาถ สังศิลปะเวช ผู้สืบราคา