ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

  1. ชื่อโครงการ จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่สาธารณะชน รายการฮาร์ดคอข่าว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,050,000 บาท
  2. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 29 พฤศจิกายน 2559
  3. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 แผนผลิตรายการและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ ปี 2560

4.2 บริษัท เวิร์ค56 จำกัด

  1. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน นายพงศ์ธร พนมสิงห์