ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

  1. ชื่อโครงการ จ้างเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าและงานเดินท่อร้อยสายสัญญาณพร้อมติดตั้งเต้ารับคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.

  1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 327,087.44.- บาท
  2. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ธันวาคม 2559
  3. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด
  4. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  5. นางสาวรำไพ จำปาทอง
  6. นางสาวรีวรรณ บัณฑุศิลาอาสน์
  7. นายวิชวน ทรัพย์คงอยู่