๑.ชื่อโครงการ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บเอกสาร

และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๕๕๔,๑๖๒ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สัญญาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟแวต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๙๔๙,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายอิทธิกร   ช่างสากล

๒. นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์

๓. นายกิตติพงษ์ ปวงจักร์ทา

๔. นายสุรเกียรติ รัตนรอด

๕. นายณัฐพล จุลเพ็ชร