ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

  1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน สป. อาคารราชภัฏ (เดิม) ชั้น 1
  2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สอ.สป.
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   115,859.60 บาท
  4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 กุมภาพันธ์ 2560
 • แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บริษัท แซมคอน จำกัด
 • รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นางสาวรำไพ จำปาทอง
  2. นางสาวญาณิศร์ ศรีมาวิน
  3. นายสมบัติ หวังเจริญ