แนวทางปฏิบัติการดำเนินการรายการก่อหนี้ผูกผันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (14-11-60)     รายละเอียด