เรียน  ศึกษาธิการภาค 1 – 14 และ 16 – 18

หนังสือสำนักอำนวยการ สป. ที่ ศธ 0201.5/16739 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด

 

เรียน ศึกษาธิการภาค 15

หนังสือสำนักอำนวยการ สป. ที่ ศธ 0201.5/16740 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด