เรียน  ศึกษาธิการภาค 13 และ ศึกษาธิการภาค 16

สป. ขอส่งหนังสือ ที่ ศธ 0201.5/16738  ลว. 17 พ.ย. 60 เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด