ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการการจัดฝึกอบรมบุคลากร

  • ระเบียบ หลักเกณฑ์ การจัดฝึกอบรมบุคลากร

         ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปราชการ

         หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

  • ข้อมูลโครงการจัดฝึกอบรมบุคคลากร

         ข้อมูลโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

         ข้อมูลโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  • ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม     ** เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้ **