ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

  • กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน

         กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน

         หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

         ดาวน์โหลดเอกสาร กฏ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

  • ข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบที่ผ่านมา     ** เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้ **
  • ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนฯ รอบที่ผ่านมา     ** เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้ **