ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการการรับโอนข้าราชการ

  • ระเบียบ หลักเกณฑ์การรับโอน

         แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการพลเรือน

         การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

         การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการครูฯ

  • ข้อมูลประวัติของข้าราชการผู้โอน     ** เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้ **