ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการการให้โอนข้าราชการ

  • ระเบียบ หลักเกณฑ์การให้โอน

         การให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

         ข้อมูลประวัติของข้าราชการผู้ขอโอน     ** เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้ **