ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามวุฒิ

  • หลักเกณฑ์ ข้อกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

           กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน

           ที่ นร 1004.3/ว 14

           ที่ นร 1008.1/ว 20

           ที่ นร 1011/ว 13

  • ข้อมูลข้าราชการที่ขอปรับวุฒิ     ** เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้ **