ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

  • หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

          กฎ ก.พ. 2553

          กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

          ประกาศ สป.กำหนดระยะเวลาทดลองราชการ

  • แบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  • ข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน     ** เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้ **
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน     ** เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้ **
  • คะแนนผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ     ** เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้ **