ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  • ระเบียบ ข้อกฎหมายในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการ

         พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

         กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน 2551

         ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

  • ข้อมูลรายละเอียดตำแหน่งว่าง      **เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้**
  • ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้    **เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้**
  • ข้อมูลผู้รับสมัครเข้ารับการสรรหาฯ    **เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้**
  • มติที่ประชุมคณะกรรมการ     **เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้**
  • หลักเกณฑ์การประเมินฯ     **เป็นข้อมูลเฉพาะ ไม่สามารถเผยแพร่ได้**