ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  • ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

          รายชื่อข้าราชการที่บรรจุใหม่ ในปีงบประมาณ 2560

          รายชื่อข้าราชการที่บรรจุใหม่ ในปีงบประมาณ 2561