ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (19 ก.ค. 2561) ที่ ศธ 0201.4/3105