ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการพิจารณาคำขอยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา

  1.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนำเข้าฯ     ( ** กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล**)
  2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (มาตรา 12)
  3.  ระเบียบยกเว้นอากรนำเข้าตามความตกลงฟลอเรนซ์
  4.  แบบฟอร์มการขอยกเว้นอากรนำเข้าตามความตกลงฟลอเรนซ์/มาตรา 12
  5.  ระเบียบค่าเบี้ยประชุม