ข้อมูลผลการดำเนินงาน

กระบวนการพิจารณาคำขอยกเว้นอากรนำเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา