ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

  1.  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  2.  พรบ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522