ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

กระบวนการควบคุมครุภัณฑ์

  1.  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  3.  หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
  4.  การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  5.  คู่มือการกําหนดหมายเลขพัสดุ
  6.  คู่มือการบันทึกสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS