วิธีการโอนทรัพย์สิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 ดำเนินการดังนี้

วิธีการโอนทรัพย์สินระหว่าง สป. และ สพฐ.

  1. ให้ส่วนราชการเดิม (สพฐ., สช., กศน. และ ก.ค.ศ.) จัดทำบัญชีทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ทั้งหมด

ทั้งที่มีมูลค่าทางบัญชีและไม่มีมูลค่าทางบัญชี ที่ยังคงสภาพใช้งานอยู่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  ตามแบบฟอร์มที่ 3 – 8  (สามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.ops.sueksa.go.th)

โดยดำเนินการดังนี้

  • สพฐ. โหลดแบบฟอร์มที่ 3, 4 และ 5
  • สช., กศน.,  และ ก.ค.ศ. โหลดแบบฟอร์มที่ 6, 7 และ 8
  • ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ในรูปแบบ Excel กลับไปที่

Mail :  Moe_Supply@hotmail.com

  1. ให้ส่วนราชการเดิม (สพฐ., สช., กศน. และ ก.ค.ศ.) ดำเนินการส่งมอบสำเนาทะเบียนคุมสินทรัพย์

รายตัว ให้กับสำนักงานศึกษาธิการภาค/สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจนับและจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และจัดหมวดหมู่พร้อมทั้งออกหมายเลขครุภัณฑ์

  1. สำนักอำนวยการ สป. จะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับส่งให้กรมบัญชีกลาง ดำเนินการในระบบ GFMIS

 

download  แบบฟอร์ม

download  วิธีการลงข้อมูล