หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/1606 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่องร่างระเบียบการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการสาธารณสุข พ.ศ. ….     ดาวน์โหลด