หนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ด่วนที่สุด ที่ กค 0806.2/ว 463 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแจ้งแนวทางการคัดเลือกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/รัฐวิสาหกิจถือหุ้นในสัดส่วนที่มีอำนาจในการควบคุมจัดการ เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาเซียนโปแตซ (ประเทศไทย)    ดาวน์โหลด