กำหนดหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งของบุคลากรภายนอกสำหรับข้าราชการบำนาญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (12-12-60)     รายละเอียด