กำหนดจัดการประชุมองค์การอนามัยโลกครั้งต่อไประหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 (14-12-60)     รายละเอียด