หนังสือสำนักบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค 0910/ว 200 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่องการตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง     ดาวน์โหลด