ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (4)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (6)

แนวทางการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (7)