• ตัวอย่างรายงานการเงิน ปี 59     ดาวน์โหลด
  • เอกสารการอบรมโครงการจัดทำรายงานการเงินและแนวทางการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     รายละเอียด
  • คู่มือการใช้งานระบบสำหรับหน่วยเบิกจ่ายระบบรายงานผลการปฏิบัติการด้านบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560     ดาวน์โหลด
  • เอกสารประกอบการบรรยาย (ศึกษาจังหวัด) 4-8 ก.ย. 2560     รายละเอียด     VDO การบรรยาย
  • แบบฟอร์มทะเบียนการเบิกจ่ายเงินเดือนและข้อมูลหนี้รายเดือน  (14-09-2560)   ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (13-09-2560)     เรียน ศธภ. ,   เรียน ศธจ.   และ   สิ่งที่ส่งมาด้วย
  • วิธีการโอนทรัพย์สิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ     ดาวน์โหลด
  • แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560     ดาวน์โหลด
  • ด้านการเงินการคลัง     ดาวน์โหลด