• หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง     รายละเอียด
 • แบบของลูกจ้าง     รายละเอียด
 • หนังสือแจ้งการประเมินลูกจ้าง     ศธภ.     ศธจ.
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ     รายละเอียด
 • แบบของพนักงานราชการ     รายละเอียด
 • หนังสือแจ้งการประเมินผลพนักงานราชการ     รายละเอียด
 • การบริหารงานบุคคล     การคัดเลือกฯ ,  การประเมินฯ
 • แบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด   รายละเอียด
 • คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ     ดาวน์โหลด
 • กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ     ดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มการจัดทำแผนอัตรากำลังกระทรวงศึกษาธิการ     ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับการเลื่อนดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ปีงบประมาณ 2560     ดาวน์โหลด
 • ด้านบุคลากร     ดาวน์โหลด