หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 126 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 เรื่องรายงานผลการทบทวนรายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงในประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ (Out – of – Cycle Review of Notorious Markets) ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR)     ดาวน์โหลด