หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 65 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์    ดาวน์โหลด