เรียน  สำนักงานศึกษาธิการภาค 3, 5, 11, 12, 16, 18  และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

สป. ขอส่งหนังสือที่ ศธ 0201.5/18660 – 18661 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เรื่องแจ้งรหัสบัญชีเงินฝากคลัง ตามไฟล์แนบครับ

เรียน ศธภ.

เรียน ศธจ.

เอกสารแนบ